THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo kết quả hoạt động của dự án: Đào tạo và sử dụng tài liệu tư vấn về bạo hành và sức khoẻ sinh sản cho tư vấn điện thoại Hà Nội

Mã sách: SRH - 114

Tác giả:

Nguồn: Hội đồng dân số chương trình tư vấn tâm lý tình cảm

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo bao gồm thông tin về Chương trình Tư vấn tâm lý tình cảm, bức tranh về bạo hành trong gia dình, vai trò của tư vấn: kết quả từ giai đoạn khảo sát, các can thiệp và gia đoạn đánh giá dự án.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION