THƯ VIỆN

$data->name

Phân tích hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt Nam

Mã sách: CHI - 208

Tác giả:

Nguồn: Bộ Lao động - TBXH, Unicef

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghiên cứu này khảo sát hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình ở Việt nam. Báo cáo phân tích các quy định, cấu trúc, quy trình và dịch vụ cho phép Việt nam thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Mặc dù hệ thống bảo vệ trẻ em có ba hợp phần liên quan chặt chẽ với nhau: Hệ thống pháp lý và các quy định; Hệ thống phúc lợi xã hội; Hệ thống thay đổi hành vi xã hội, nghiên cứu này chỉ tập trung vào hệ thống phúc lợi xã hội. Nghiên cứu cũng tập trung đặc biệt vào hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình và, cụ thể, các tiến trình can thiệp trẻ em thông qua hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN