THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo rà soát đánh giá chính sách, pháp luật của Việt Nam về phòng chống lạm dụng, xâm hại trẻ em

Mã sách: SHA - 07

Tác giả:

Nguồn: Vụ pháp chế uỷ ban dân số gia đình và trẻ em

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam để thấy được sự phù hợp và chưa phù hợp với pháp luật quôc tế về phòng, chống mọi hình thức lạm dụng, xâm hại trẻ em từ đó đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật Việt nam, tạo môi trường pháp lí bảo vệ trẻ em tránh mọi hình thức bị lạm dụng.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION