THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu hướng dẫn Lồng ghép giới trong các kế hoạch vận động và tác động chính sách phòng ngừa và ứng phó COVID-19

Mã sách:

Tác giả: Phạm Thu Hiền - Khuất Thu Hồng

Nguồn:

Năm xuất bản: 2021

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 24

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu được thiết kế cho các cán bộ của các tổ chức phi chính phủ trong quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch vận động và tác động chính sách. Mục tiêu chủ yếu của Tài liệu nhằm giúp các cán bộ của các tổ chức: (i) Hiểu được tầm quan trọng và tính cần thiết của lồng ghép giới và đáp ứng giới trong các kế hoạch vận động và tác động chính sách của tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 và các tình huống khẩn cấp. (ii) Nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm đảm bảo lồng ghép giới và đáp ứng giới trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện các kế hoạch vận động chính sách của tổ chức. Nội dung của Tài liệu bao gồm 03 Module như sau: - Module 1: Những vấn đề giới và tác động về giới của đại dịch COVID-19. - Module 2: Lồng ghép giới và đáp ứng giới trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện các kế hoạch vận động chính sách của tổ chức. - Module 3: Thực hành lồng ghép giới vào Kế hoạch vận động chính sách/hoạt động của Dự án.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN