THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo bổ sung của NGO cho báo cáo ñịnh kỳ lần thứ ba, thứ tư của Chính phủ về kết quả thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt Nam Giai ñoạn 2002-2007

Mã sách: CHI - 240

Tác giả:

Nguồn: 0

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo của các tổ chức Phi chính phủ bổ sung cho Báo cáo định kỳ Quốc gia lần thứ ba và thứ tư của Chính phủ Việt Nam về việc thực hiện Công ước Quyền Trẻ em (CRC) giai đoạn 2002 - 2007. Mục tiêu của báo cáo là đưa ra quan điểm của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) về tình hình thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị cho Báo cáo quốc gia để tăng cường và hỗ trợ công việc của Chính phủ về quyền trẻ em, và đưa ra kinh nghiệm của các tổ chức Phi chính phủ về việc thực hiện CRC tại Việt Nam. điểm quan trọng hơn nữa là báo cáo này bày tỏ quan điểm của trẻ em Việt Nam. Những lời trích dẫn trực tiếp từ trẻ em được đưa vào phần chính của báo cáo, trong đó quan điểm và những kiến nghị của trẻ được phản ánh một cách chi tiết hơn trong báo cáo tham vấn trẻ em, kèm theo trong Phụ lục I của báo cáo này. Báo cáo này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc thực tế và kiến thức thuộc các chủ đề/lĩnh vực hoạt động của các tổ chức NGO có liên quan, và do vậy báo cáo không đề cập đến tất cả các điều khoản của CRC.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN