THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo kết quả khảo sát khả năng phát triển xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật.

Mã sách: SHA-20

Tác giả:

Nguồn: Viện nghiên cứu thanh niên

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo là sự đúc kết những ý kiến, quan điểm của trẻ em, người dân cộng đồng, cán bộ các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, những người đã không tiếc thời gian trao đổi, thảo luận cùng nhóm nghiên cứu trong suốt quá trình khảo sát.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION