THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo nghiên cứu kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Mã sách: LGBT - 16

Tác giả:

Nguồn: ISEE

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuộc nghiên cứu định tính được tiến hành tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với nhân viên y tế với nam quan hệ tình dục đồng giới trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho nhóm này. Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng cho việc thiết kế các chương trình can thiệp nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với nam quan hệ tình dục đồng giới. Nội dung của cuốn tài liệu bao gồm 5 phần: Phần I: Giới thiệu; Phần II: Các phương pháp nghiên cứu; Phần III: Phát hiện chính; Phần IV: Kết luận; Phần V: Khuyến nghị; Phụ lục; Tài liệu tham khảo.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN