CHƯƠNG TRÌNHPhụ nữ

Phụ nữ

Các vấn đề trọng tâm trong chương trình Phụ nữ của CSAGA

Phụ nữ bị bạo lực giới có khả năng tự bảo vệ mình khỏi các hình thức bạo lực thông qua các gói dịch vụ tối thiểu dành cho Phụ nữ bị bạo lực
Chuyển đổi trách nhiệm xã hội trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực Giới từ việc đổ lỗi cho nạn nhân sang việc tham gia tích cực của các bên liên quan trong toàn bộ tiến trình
Tiếng nói và sự tham gia của Phụ nữ và trẻ em gái đóng góp tích cực trong quá trình đấu tranh chấm dứt bạo lực Giới cấp địa phương và quốc gia