VỀ CSAGANăng lực tổ chức

Năng lực cốt lõi

Truyền thông thay đổi xã hội và vận động chính sách

Kết nối và huy động nguồn lực

Thiết kế tiến trình tác động tâm lý

Cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới

 

Truyền thông thay đổi xã hội và vận động chính sách

Sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại, hiệu quả, sáng tạo, phương pháp Giải trí - Giáo dục để truyền thông về phòng chống bạo lực giới (Entertainment-Education (EE)

CSAGA là tổ chức đóng góp vào việc vận động, thực thi và giám sát Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam

CSAGA điều phối các hoạt động đối thoại chính sách ở các cấp khác nhau nhằm hỗ trợ người bị bạo lực tiếp cận công lý

Kết nối và huy động nguồn lực

- Kết nối các mạng lưới làm việc trong lĩnh vực phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế và trong nước

- Huy động sự tham gia của các nhóm tình nguyện viên, các nhà hoạt động xã hội, các nhà báo, luật sư, thanh thiếu niên

Thiết kế tiến trình tác động tâm lý

CSAGA nghiên cứu và thiết kế các chương trình tác động tâm lý phù hợp với các nhóm đối tượng nhằm trao quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em gái, tạo ra sự thay đổi hành vi và thúc đẩy các giá trị tốt đẹp ở nhóm nam giới. 

 

 

 

 

Cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới

CSAGA cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực giới và  người gây bạo lực như:

-  Tư vấn tâm lý: qua điện thoại, qua chat, tư vấn trực tiếp

-  Cung cấp các kiến thức phòng, chống bạo lực giới

-  Kết nối nạn nhân với chính quyền địa phương, công an, nhà tạm lánh, báo chí, luật sư