VỀ CSAGASứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh- Tầm nhìn

Sứ mệnh của CSAGA là thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực và kỳ thị bằng các phương pháp sáng tạo

Các hoạt động của CSAGA luôn dựa trên

 

Quyền con người của phụ nữ và trẻ em

     
 

Sử dụng Lý thuyết Thay đổi để giải quyết các vấn đề giới

Sử dụng nghệ thuật trong phát triển

     
 

Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt

KHÁT VỌNG CỦA CSAGA