CHƯƠNG TRÌNHLGBTQ - Nữ yêu nữ

LGBTQ - Nữ yêu nữ

Các vấn đề trọng tâm trong chương trình LGBTQ - Nữ yêu nữ của CSAGA

Cộng đồng Nữ yêu nữ hình thành mạng lưới, hoạt động có mục đích và chủ động thể hiện tiềm năng của mình để thoát khỏi tình trạng cô lập và yếm thế
Xã hội hiểu biết chính xác các quyền con người của cộng đồng LGBTQ và có những ứng xử phù hợp, tôn trọng quyền của họ
Chính sách đảm bảo các quyền cơ bản của cộng đồng LGBTI được đề cập, thảo luận, xây dựng và phổ biến rộng