THƯ VIỆN

$data->name

Tình dục an toàn và công tác truyền thông ở Đông Nam Á

Mã sách: SRH - 121

Tác giả: TS. Phạm Đình Huỳnh, Ths. Nguyễn Thị Đào, Bsỹ Lê Minh Giang

Nguồn: Design Plus. Quỹ Rockefeller

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung gồm 8 phần: 1. Bối cản đất nước: Những thuận lợi và trở ngại,.. 2. Khái quát về công tác truyền thông. 3. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. 4. Định nghĩa các thuật ngữ. 5. Quan niệm của giới truyền thông về tình dục. 6. Những xu hướng đưa tin trên báo - Phân tích định lượng. 7. Phân tích định tính. 8. Kết luận và khuyến nghị.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN