THƯ VIỆN

$data->name

Kỷ yếu hội thảo khoa học về "Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại thực trạng và giải pháp" (Từ 06/8/1996 đến 08/8/1996)

Mã sách: SHA-14

Tác giả:

Nguồn: Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Ủy ban BV & CS Trẻ em Việt Nam

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn kỷ yếu được hình thành trên cơ sở tập hợp các bản báo cáo, các bài phát biểu và những kết luận chung đã được thống nhất thông qua tại hội nghị.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN