THƯ VIỆN

$data->name

Kết nối Tình dục & thay đổi xã hội các chiến lược cho hành động và đầu từ

Mã sách: SRH - 138

Tác giả:

Nguồn: CIP, Encouurages, FF, the rockffeller foundtion

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

"Báo cáo tổng hợp những đề xuất và ưu tiên đã được quỹ Ford xác định thông qua quá trình xin ý kiến tư vấn liên tục trong vòng 1 năm trên phạm vi toàn cầu. Trên cơ sở kết quả công việc của họ, báo cáo bao gồm những nội dung sau: - Giao thoa giữa tình dục và các vấn đề xã hội chính, bao gồm sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em. - Các xu hướng phát triển và sáng kiến tình dục. - Những lĩnh vực được ưu tiên cho hành động và đầu tư."

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN