THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống thương tích và bạo lực

Mã sách: DV - 231

Tác giả: Nhiều tác giả

Nguồn: World Health Organization

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Trong lĩnh vực y tế công cộng, cùng với việc nâng cao nhận thức phòng chống thương tích và bạo lực, kiến thức về chính sách và chương trình càng được nâng cao. Đây là bước tiến bộ lớn. Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đang đẩy mạnh hệ thống thu thập thông tin, phát triển các dịch vụ dành cho bệnh nhân và triển khai các hoạt động phòng chống. Tuy nhiên, còn nhiều nơi trên thế giới, ý tưởng về việc thương tích và bạo lực có thể phòng tránh chỉ nằm trên giấy. Nội dung của cuốn tài liệu bao gồm 9 phần: Phần 1: Tổng quan; Phần 2: Tổ chức bộ y tế; Phần 3: Chính sách và kế hoạch; Phần 4: Thu Thập dữ liệu; Phần 5: Dịch vụ; Phần 6: Phòng chống; Phần 7: Nâng cao năng lực; Phần 8: Vận động chính sách; Phần 9: Kết luận.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN