THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo tổng hợp về buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam

Mã sách: TRA- 57

Tác giả:

Nguồn: actinoaid

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo gồm các phần: Chương 1: Mô tả quá trình nghiên cứu, mục đích và phuơng pháp sử dụng trong nghiên cứu. Chương 2: Tóm tắt những kết quả chính từ báo cáo của Việt Nam, Campuchia và Đài Loan. Tiếng nói của phụ nữ và trẻ em luôn được cố gắng ghi nhận. Các xu huớng và tác động cũng được xem xét. Cơ chế và chính sách tại mỗi quốc gia cũng được trình bày. Chương 3: Trình bày kết quả nghiên cứu chính đã được tổng hơp thông qua các điều kiện khác nhau tại nguyên quán và cộng đồng suy ngẫm vịêc ra đi, hồi hương và điều kiện nơi đến. Chương 4: Các kết luận. Chương 5: Khuyến nghị cho AAV

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN