Sứ mệnh - tầm nhìn

Tầm nhìn

Đến năm 2016, CSAGA sẽ là tổ chức khởi xướng phong trào xã hội nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực thông qua tiến trình tác động tâm lý sáng tạo. 

Sứ mệnh

CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo.

Tin liên quan