Lịch sử thành lập

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số 101/ĐK-KH&CN ngày 23 tháng 7 năm 2001.

Các hoạt động của Trung tâm tập trung vào hai đối tượng chính là Phụ nữ và Trẻ em. Cụ thể là các vấn đề: Giới và Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực trong gia đình, Chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em. Các vấn đề trên được triển khai thông qua các hoạt động: Tư vấn, đào tạo, truyền thông và thực hiện các dự án can thiệp.

  • 1/1/1997: Thành lập đường dây tư vấn tâm lý tình cảm qua điện thoại 1088 Hà Nội.
  • 1/7/2001: Chuyển thành Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)
Tin liên quan