Bảo vệ

Mục đích

Người bị bạo lực giới được nâng cao quyền năng và được hưởng hỗ trợ kịp thời, hiệu quả

Mục tiêu

  • Có mạng lưới hỗ trợ về tâm lý, luật pháp và việc làm
  • Người bị bạo lực có kiến thức và ký năng nhằm thoát khỏi tình trạng bạo lực

 

 

 

Tin liên quan