Vận động chính sách

Mục đích

Tạo khung pháp lý tối ưu cho việc đảm bảo quyền của phụ nữ

Mục tiêu

  • Luật Bình Đẳng Giới và Luật Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình được thực hiện hiệu quả
  • Luật pháp và chính sách về Bình Đẳng Giới luôn được giám sát, đánh giá và sửa đổi nhằm đáp ứng tối đa việc thực hiện quyền cho phụ nữ

 

 

 

Tin liên quan