THƯ VIỆN

$data->name

Kết quả và kinh nghiệm thực hiện các chương trình ngăn ngừa nạn buôn bán phụ nữ trẻ em giai đoạn 2002 - 2007

Mã sách: TRA- 02

Tác giả:

Nguồn: Quỹ Châu Á

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ:

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: 56,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Quyển sách này tập hợp và chia sẻ những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm và bài học rút ra từ quá trình thực hiện dự án trong vòng 5 năm qua. Các hoạt động và phương pháp áp dụng trong giai đoạn này dựa trên kinh nghiệm thực tiễn khi tiến hành các hoạt động và các mô hình do Quỹ hỗ trợ trong chương trình này từ năm 2002 đến nay. Trong cuốn sách này cũng nêu ra các chương trình trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trở về, giáo dục di cư an toàn trong nhà trường và những bài học kinh nghiệm của Quỹ khi thực hiện dự án.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN